DOSTAWA GRATIS
Regulamin

REGULAMIN

 • 1 Informacje ogólne

Sklep jest własnością:

SMPLAST Sp. z o.o.

Ul. Bielska 44

43-200 Pszczyna

Polska

NIP 6381844990

REGON: 388790990

Tel. biuro: 516004820 , 502187716

e-mail: smplast.biuro@gmail.com

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod

adresem www.smplastsklep.pl , a zwłaszcza zasady składania zamówień i zawierania umów sprzedaży

przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość, a także korzystania przez klientów ze wszystkich

usług Sklepu Internetowego.

 • 2 Definicje

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie

uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu

Rejestracji;

 1. Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach

przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca

ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka

organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

a która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu

Internetowego;

 1. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2019, poz. 1495 z

późniejszymi zmianami).

 1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej

działalnością gospodarczą lub zawodową;

 1. Konto Klienta (Konto) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m. in.

zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia,

kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień oraz udzielonych w sklepie

zgód;

 1. Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do

Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, będący

jednocześnie adresem email Klienta;

 1. Platforma ODR (platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy

konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym) - interaktywna

i wielojęzyczna strona internetowa z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i

przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań

umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Znajduje się pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr ;

 1. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą

prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu

działalność gospodarczą lub zawodową;

 1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Ogólne

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych);

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się

na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą

elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 1. Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez

Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego

przez Sprzedawcę na stronie Sklepu;

 1. Sklep Internetowy (dalej także jako „Sklep”) – serwis internetowy dostępny pod adresem

www.smplastsklep.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia oraz

korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

 1. Sprzedawca – SMPLAST Sp. z o.o. Ul. Bielska 44 43-200 Pszczyna Polska

NIP 6381844990

REGON: 388790990

 

 1. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;
 2. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana

pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Towary;

 1. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach

określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu opisane w § 3 Usługi ;

 1. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2019, poz. 730 z

późniejszymi zmianami);

 1. Zamówienie – świadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze

Sprzedawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za

pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Towarów będących

przedmiotem Umowy sprzedaży;

 • 3 Usługi
 1. Z pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczone są następujące usługi:
 2. Oferta sklepu - przedstawienie towarów należących do oferty Sklepu,
 3. Formularz zamówienia - możliwość składania zamówień na towary w Sklepie

Internetowym i tym samym zawierania umów sprzedaży na odległość,

 1. Newsletter - możliwość zapisu adresu e-mail do listy Newsletter,
 2. Wystawienie opinii o produktach zakupionych,
 3. Konto Klienta - możliwość korzystania z Konta Klienta.
 4. Do usług określonych w ust. 1 pkt. a-d Rejestracja nie jest wymagana.
 5. Do usług określonych w ust. 1 pkt. e Rejestracja jest wymagana.
 • 4 Warunki korzystania ze Sklepu
 1. Do korzystania ze Sklepu wymaga się posiadania przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci

Internet oraz przeglądarki internetowej (zalecane Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome lub

MS Internet Explorer w wersjach możliwie najnowszych), która zapewnia obsługę plików

cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek

internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

 • 5 Prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy
 1. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób

zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,

postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez

powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad.
 2. Sklep Internetowy www.smplastsklep.pl w trosce o prawa Konsumenta informuje, że:
 3. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu na drodze Ustawy o Prawach

Konsumenta.

 1. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta, niż postanowienia Ustawy o

Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tejże ustawy.

 1. Niniejszy Regulamin nie ma na celu wyłączać, ani ograniczać jakichkolwiek praw

Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a

wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczone będą na korzyść Konsumenta.

 1. W przypadku ewentualnej niezgodności niniejszego Regulaminu z przepisami prawa

powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te przepisy i będą one stosowane.

 • 6 Składanie zamówienia
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Towaru na odległość poprzez Sklep Internetowy należy

wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Towaru i złożyć Zamówienie

podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty i

informacje.

 1. Składanie zamówienia - proces: Klient składa Zamówienie korzystając z „Koszyka”. Poprzez

kliknięcie na pole „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru Towaru. Następnie Klient ma

możliwość wyboru sposobu płatności oraz dostawy. Kolejny krok, to przejście do formularza

„Twoje dane” i zalogowanie się do Konta Klienta albo podania danych w formularzu

niezbędnych do złożenia i realizacji Zamówienia (może podać dane jednorazowo albo dokonać

Rejestracji). Klient przechodzi kolejno do weryfikacji dotychczasowo wprowadzonych danych

określonych jako „Podsumowanie” oraz ostatecznego złożenia Zamówienia, poprzez kliknięcie

w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 1. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i jego

zaakceptowanie.

 1. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą skutecznego złożenia Zamówienia.
 2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

w przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznej lub płatności kartą.

 1. Brak wpłaty za złożone zamówienie w okresie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia

zamówienia powoduje jego anulowanie.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia złożonego przez Klienta

niebędącego Konsumentem, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru, nieterminowo

regulował należności za zamówiony Towar lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia budzi

uzasadnioną wątpliwość.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do telefonicznego lub mailowego potwierdzenia

Zamówienia złożonego przez Klienta niebędącego Konsumentem.

 1. Zamówienia realizowane są na terytorium państwa Polskiego.
 • 7 Ceny
 1. Ceny Towarów w Sklepie podawane są w złotych polskich i są cenami brutto tzn. zawierają

podatek VAT – 23%.

 1. Ceny Towarów podane przy każdym z towarów to całkowity koszt jaki ponoszą Klienci, chyba,

że zaznaczono inaczej.

 1. W każdej chwili można sprawdzić całkowitą wartość zamówienia brutto (z podatkiem VAT)

dodając towary do koszyka i sprawdzając podsumowanie.

 • 8 Płatności
 1. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:
 2. za pomocą płatności online - podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue

Media S.A.

 1. kartą płatniczą:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro

(W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta

kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty

płatniczej Zamawiającego).

 1. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy, tj. 04 1240 4227 1111 0000

4844 9010 (przedpłata),

 1. za pobraniem tzn. gotówką przy odbiorze Towaru (wysyłka za pobraniem) albo gotówką

lub kartą przy odbiorze osobistym Towaru w siedzibie Sprzedawcy,

 • 9 Dostawa
 1. Odbiór osobisty możliwy pod adresem: 43-200 Pszczyna SMPLAST ul. Bielska 44

w godzinach od 6 00 -14:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni

ustawowo wolnych od pracy.

 1. Zamówienie Towaru zostanie przekazane do wysyłki niezwłocznie po zawarciu Umowy

sprzedaży, przy czym w przypadku płatności przelewem (przedpłata), płatności elektronicznej

lub kartą płatniczą wysyłka będzie realizowana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty za Towar na

rachunku bankowym Sprzedawcy.

 1. Czas dostawy towaru jest zależny od statusu danego towaru:
 • Status „Dostępny od ręki” (widoczny po dodaniu towaru do koszyka pod nazwą każdego

towaru) dostępny jest z magazynu i wynosi maksymalnie do 3 dni roboczych licząc od dnia

zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 • Status „Dostępny na zamówienie” widoczny jest po dodaniu towaru do koszyka pod nazwą

każdego towaru. Orientacyjny czas dostawy dla towarów dostępnych na zamówienie to około

3-4 tygodnie od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

 1. Sprzedawca wysyła towar za pomocą firmy kurierskiej.
 2. Sklep internetowy nie pobiera płatności za wysyłkę towaru, niezależnie od wartości

zamówienia.

 1. W przypadku płatności za pobraniem, Klient zobowiązuje się do odbioru oraz uregulowania

należności za zakupione Towary bezpośrednio u kuriera doręczającego przesyłkę. W przypadku

uchylania się Klienta od zapłaty za dostarczoną przesyłkę, tj. w przypadku niewykonania

Umowy sprzedaży przez Klienta, Firma kurierska zwróci przesyłkę Sprzedającemu (po 14 dniach

od pierwszej próby doręczenia).

 1. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym Towarem, Konsument powinien sprawdzić przesyłkę.
 2. W przypadku stwierdzenia:
 • uszkodzenia mechanicznego przesyłki,
 • niekompletności przesyłki,
 • niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku należy spisać

uwagi ze zdarzenia w obecności kuriera (Ważne! Kurierzy mają obowiązek posiadać protokół

szkodowy ze sobą, złożyć podpis wraz z podpisem Klienta na dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach – jeden dla firmy kurierskiej i jeden dla Klienta) oraz niezwłocznie powiadomić

Sprzedającego o zaistniałej sytuacji wraz z przesłaniem skanu lub zdjęcia protokołu

szkodowego.

 1. Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej

zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt

dostawcy Towaru i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące

uszkodzeń mechanicznych Towaru w trakcie transportu będą rozpatrywane po sporządzeniu

protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę

przesyłki.

 1. Odbiór osobisty: W przypadku wskazania przez Klienta, w chwili składania zamówienia, że

zamówiony Towar ma zostać odebrany w siedzibie Sprzedawcy, Towar pozostaje gotowy do

odbioru przez Klienta przez kolejne 7 dni od daty otrzymania przez Klienta informacji

dotyczącej gotowości Towaru do odbioru. Termin właściwy do odbioru osobistego Towaru

może zostać ustalony indywidualnie pomiędzy Klientem a pracownikiem Sprzedawcy.

 1. W przypadku, gdy nie dojdzie do odbioru Towaru przez Klienta, Sprzedawca może odstąpić od

Umowy Sprzedaży, które następuje poprzez zawiadomienie Klienta o tym fakcie drogą

elektroniczną.

 • 10 Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
 1. Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania

przyczyny, w terminie 14 dni (czternaście dni), przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy

w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik),

a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami

lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

 1. Na mocy art. 38a Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy ma również

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (tzw. jednoosobowa działalność

gospodarcza) zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą,

jednak przedmiot tej umowy nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego

w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej. Prawo to nie

dotyczy osób prawnych, a więc spółek prawa handlowego i odnosi się tylko to osób fizycznych

prowadzących działalność jednoosobową.

 1. Poinformowanie Sklepu o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ust. 1 można złożyć w

formie oświadczenia za pośrednictwem formularza dostępnego do ściągnięcia tutaj, jednak nie

jest to obowiązkowe.

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, należy poinformować sklep pod adresem:

SMPLAST 43-200 Pszczyna ul. Bielska 44 o swojej decyzji o odstąpieniu od

niniejszej Umowy w drodze oświadczenia.

 1. Do zachowania terminu (14 dni) wystarczy przed jego upływem poinformować Sprzedawcę o

decyzji w jeden z ogólnie przyjętych sposobów (np. pismo wysłane pocztą, wiadomość e-mail,

rozmowa telefoniczna z pracownikiem Sklepu).

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zwracamy wszystkie otrzymane płatności,

niezwłocznie, a w każdym przypadku, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy

poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

 1. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego

użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie

wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej

przez Sprzedawcę do odbioru, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia,

w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Z uwagi na specyfikę sprzedawanych w sklepie

towarów Sprzedawca proponuje zorganizowanie odbioru towaru od Konsumenta we własnym

zakresie i w terminie wcześniej z nim ustalonym. Odbiór Towaru dokonywany jest na koszt

Sprzedawcy. Towar powinien być zapakowany w sposób, który zagwarantuje jego bezpieczny

transport.

 1. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niej

w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania tego

Towaru.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, Umowa jest

uważana za niezawartą.

 • 11 Niezgodność Towaru z umową - Reklamacje
 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towaru wolnego od wad i odpowiada za wady

Towaru wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie

określonej przepisami kodeksu cywilnego.

 1. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego towaru z umową sprzedaży. W

szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

 1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie

oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,

 1. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym

przedstawiając próbkę albo wzór,

 1. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu

umowy a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,

 1. została wydana Kupującemu w stanie niezupełnym.
 2. Reklamacje, z tytułu niezgodności Towarów z Umową Sprzedaży można składać pisemnie

bezpośrednio na adres Sprzedawcy: SMPLAST 43-200 Pszczyna ul. Bielska 44 , lub pocztą e-mail na adres: smplast.biuro@gmail.com . Sugerujemy

skorzystanie z formularza dostępnego tutaj, którego wypełnienie usprawni proces

reklamacji.

 1. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Klient może:
 2. żądać wymiany towaru na wolny od wad; albo
 3. żądać usunięcia wady; albo
 4. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny; albo
 5. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 6. Konsument nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy w

przypadku, gdy Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta

wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma

zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo

Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia

wad.

 1. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać

wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady.

Uprawnienie to nie przysługuje, gdy doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową w

sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe, aby wymagałoby nadmiernych kosztów

w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.

 1. Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta wymiany Towaru na

wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową wadliwego

Towaru w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim

możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałoby nadmiernych

kosztów.

 1. W przypadku, gdy Konsument realizując swe uprawnienia z rękojmi za wady fizyczne lub

prawne Towaru domaga się wymiany Towaru lub odstępuje od Umowy dostarczenie

reklamowanego Towaru do Sprzedawcy odbywa się przez Konsumenta, ale na koszt

Sprzedawcy.

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową sprzedaży (wady fizycznej) przez

Konsumenta powinien on odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem

niezgodności.

 1. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu reklamacyjnego.
 2. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od

stwierdzenia wady Towaru, nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada z

tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia

wydania Towaru.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni, jednakże w

przypadku, gdy Kupujący będący Konsumentem zdecydował się skorzystać z rękojmi - termin

na rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni.

 1. Konsument może wskazać sposób, w jaki chce zostać poinformowany o rozpatrzeniu

reklamacji. W przypadku braku wskazania przez konsumenta sposobu powiadomienia,

sposób ten wybiera Sprzedawca, według własnego uznania z poniższych sposobów:

 1. pisemnie na adres reklamującego,
 2. drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres email,
 3. wiadomością sms na numer podany przez reklamującego.
 4. Konsument posiada również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:

 1. Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy

Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.

 1. Zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o

wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu

między Kupującym a Sprzedawcą.

 1. Skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów

lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów

(m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 1. Skorzystania z unijnego, internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich.

pod adresem: www.ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem

kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego

rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej

mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 • 12 Postanowienia dot. Przedsiębiorców
 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów

nie będących Konsumentami.

 1. Odstąpienie od umowy - W przypadku, gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, nie ma on

możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość w rozumieniu treści art. 395

Kodeksu Cywilnego.

 1. Wyjątkiem w powyższej kwestii jest art. 38a Ustawy o prawach konsumenta, który dopuszcza

prawo odstąpienia od umowy dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (tzw.

jednoosobowa działalność gospodarcza) zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej

działalnością gospodarczą, jednak przedmiot tej umowy nie posiada dla tej osoby charakteru

zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią

działalności gospodarczej. Prawo to nie dotyczy osób prawnych, a więc spółek prawa

handlowego i odnosi się tylko to osób fizycznych prowadzących działalność jednoosobową.

 1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem

niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i

nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do

Sprzedawcy.

 1. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć

dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo

części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia

Umowy Sprzedaży.

 1. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi na Klienta nie będącego

Konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo

przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za

utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do jego

wydania jak również za opóźnienia w przewozie przesyłki.

 1. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący

Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy

przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub

uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do

ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

    8.  W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę

o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania

przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

    9. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez

względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego

roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz

kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży (jeżeli takie wystąpiły). Sprzedawca ponosi

odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody

przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu

utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem.

 1. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają

poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 1. Dokładne informacje nt. procesu reklamacji i warunków gwarancji dot. Przedsiębiorców

można znaleźć tutaj.

 • 13 Newsletter
 1. Newsletter – usługa udostępniana przez Sprzedawcę, wysyłana wyłącznie do Klientów, którzy

zamówili usługę Newslettera.

 1. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta

adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest informacja w formie listu

elektronicznego (e-mail). Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów

Sprzedawcy, aktualnych promocjach oraz inne informacje o produktach oferowanych przez

Sprzedawcę lub podmioty współpracujące. Usługa Newsletter jest bezpłatna.

 1. Klient może w każdym czasie zmienić adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który

wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z udostępniania mu usługi.

 1. Klient może w każdej chwili cofnąć zgodę na otrzymywanie Newslettera. W tym celu należy

zalogować się na Konto Klienta i w ostatniej zakładce „Zgody” kliknąć niebieski przycisk

„Wycofaj” pod informacją: „Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera od sklepu.” lub

napisać na adres smplast.biuro@gmail.com w tej sprawie.

 • 14 Wystawienie opinii o produktach zakupionych
 1. Dodawanie opinii o produktach zakupionych na stronie sklepu www.smplastsklep.pl jest

dobrowolne.

 1. Klient na etapie składania zamówienia i/lub rejestracji (jeżeli do takowej dochodzi) jest

poproszony o możliwość przesłania drogą e-mailową wiadomości dot. przesłania opinii nt.

zakupionych przez niego towarów.

 1. Zgoda odbiorcy na wysyłanie e-maili z prośbą o wystawienie opinii w każdej chwili może zostać

cofnięta poprzez kliknięcie w Profilu klienta zakładki zgody, a następnie „Wycofaj” pod

odpowiednią zgodą lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail (na adres

smplast.biuro@gmail.com) z informacją o chęci wycofania zgody, jeśli nie zostało utworzone konto

klienta.

 • 15 Pozostałe prawa i obowiązki
 1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania

przyczyny, w każdym czasie, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę

przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej oraz za 30 dniowym wypowiedzeniem.

 1. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną

poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo

zgłoszenie żądania usunięcia Konta do Sprzedawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje

po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 5 dni roboczych.

 1. Sprzedawca ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w trybie natychmiastowym, w

przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku

bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

 • 16 Rozstrzyganie sporów
 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem

zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu

postępowania cywilnego.

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie

jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 • 17 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu

do tych procedur

 1. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta, a Konsument nie zgadza z

decyzją Sprzedawcy, może on zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu

polubownego, a więc skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów.

 1. Skorzystanie z ADR jest możliwe wyłącznie po zakończeniu procesu reklamacyjnego (w

pierwszej kolejności należy złożyć reklamację do Sprzedawcy), oraz wyrażeniu przez obie

strony zgody na postępowanie w ramach ADR (jeżeli jedna ze stron nie wyrazi zgody na

procedurę ADR, nie jest możliwe jej zastosowanie – wówczas pozostaje droga sądowa).

 1. Informacje o pozasądowym trybie dochodzenia roszczeń można uzyskać w poradniku

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępnym na stronie:

http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=15038

 1. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady

dostępu do tych procedur dostępne są także w siedzibach oraz na stronach internetowych

powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których

zadań należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i

Konsumentów:

 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ;
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php ;
 3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php ;
 4. Klient będący Konsumentem posiada możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów

rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:

 1. stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość

zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy

Sprzedaży;

 1. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o

wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia

sporu między Klientem a sklepem;

 1. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań

statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację

Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz

przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email

porady@dlakonsumentow.pl .

 • 18 Dane osobowe
 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Sprzedawcę z uwzględnieniem przepisów prawa

w tym zakresie, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE.

 1. Administratorem danych osobowych jest SMPLAST Sp. z o.o.
 2. Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.
 3. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w

związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych

osobowych w tym przypadku jest: Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie

Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy

obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony

interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub

obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Podanie danych osobowych jest warunkiem świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu z

wyłączeniem przeglądania treści sklepu. Klient zobowiązany do podania danych osobowych, a

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług w

ramach Sklepu.

 1. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usług, chyba że przepisy prawa

dopuszczają dłuższy okres przetwarzania danych – wówczas w maksymalnie prawnie

dopuszczalnym okresie.

 1. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w zakładce

Polityka Prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

 • 19 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie

obowiązujące przepisy prawa.

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za

pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu

oraz sporządzić jego wydruk.

 1. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i

użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu

cywilnego.

 1. Sprzedawca zastrzega możliwość dokonywania zmian Regulaminu. Zmiana treści Regulaminu nie

będzie naruszać praw nabytych Konsumentów korzystających ze Sklepu, w szczególności w

zakresie Zamówień, które nie zostały zrealizowane przed zmianą Regulaminu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl